Potencjał energetyczny - OPTIMUM Sp z o.o.

log

 Z NAMI BUDUJESZ SWÓJ SUKCES 

Przejdź do treści

Menu główne:

Potencjał energetyczny

Rozwój wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Celem działań w tym zakresie jest wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenie możliwości zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Ze względu na powyższe, odnawialne źródła energii stały się istotnym priorytetem strategicznym rozwoju, zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalno-regionalnym.

W ciągu ostatnich lat zostały określone kierunki rozwoju energetycznego zarówno w Polsce jak i na świecie. Strategia energetyczna Unii Europejskiej oparta jest na zapisach Dyrektywy 2009/28/WE. Dyrektywa ta stawia poszczególnym państwom indywidualne cele – Polska powinna do roku 2020 osiągnąć 15 % udział energii w całym sektorze OZE oraz 10 % w sektorze paliw transportowych w końcowym zużyciu energii brutto.
Realizacja celów, zarówno krajowych jak i wspólnotowych wymagała przyjęcia dokumentów strategicznych do których należą :

• Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP2030)
• Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD)
• Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020

Szansą na rozwój wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce jest duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa. Teoretyczny potencjał surowcowy szacuje się na możliwość wytworzenia 5 mld m3 biogazu. Potencjał ten zakłada wykorzystanie w pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz produktów ubocznych i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Równocześnie z wykorzystaniem tych surowców przewiduje się prowadzenie upraw roślinnych, w tym określanych jako energetyczne , z przeznaczeniem na substraty dla biogazowni. Jest to możliwe docelowo na około 700 tys. ha, co pozwoli na pełne zabezpieczenie krajowych potrzeb żywnościowych oraz pozyskanie dodatkowych surowców niezbędnych do wytwarzania biopaliw i biogazu rolniczego.
Wykorzystanie ww. potencjalnych pozostałości energetycznych do produkcji biogazu rolniczego przyczyni się zarówno do wzrostu dochodów rolników jak rówież pozwoli na zachowanie podstawowej funkcji rolnictwa- produkcji żywności. W procesach powstawania biogazu rolniczego wykorzystywane są substraty, których nie można wykorzystać w inny sposób oraz stwarzałyby problem z ich utylizacją lub mogły stanowić zagrożenie dla środowiska podczas składowania. Wykorzystanie ich do produkcji biogazu rolniczego rozwiązuje problemy odpadów organicznych i jednocześnie pozwala na pozyskanie znacznych ilości wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska nawozów organicznych w formie pozostałości pofermentacyjnych substratu pochodzenia rolniczego oraz w formie granulatu.

Piki do pobrania:
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP2030)
Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD)
Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020
all rights reserved OPTIMUM Sp z o.o. 2017r.
Partnerzy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego